Regulamin Kongresu Nowej Mobilności

§1. Informacje Ogólne

 1. Organizatorem Kongresu Nowej Mobilności (zwanego dalej Kongresem) jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Stowarzyszenie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 4/37, 00-349 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643156, REGON 365877690, NIP 5252684377, zwany dalej Organizatorem.
 2. Dane kontaktowe: Adres do korespondencji: ul. Oboźna 7/32, 00-332 WarszawaTel.: +48 507 686 158, e-mail: biuro@pspa.com.pl
 3. Kongres odbędzie się w dniach 9-10 września 2019 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 2, zwanym dalej Obiektem.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Kongresie oraz świadczenia usług przez Organizatora.
 5. Organizator odpowiada za całokształt merytoryczny i logistyczny Kongresu.
 6. Organizator jako jedyny może wykonywać w Obiekcie zadania organizacyjno-logistyczno-techniczne, samodzielnie lub przy pomocy swoich podwykonawców.
 7. Zarówno przed Kongresem, w jego trakcie jak i po Kongresie, zadania organizacyjno-logistyczno- techniczne nie mogą być wykonywane przez podmioty trzecie, niebędące podwykonawcami Organizatora z zastrzeżeniem podmiotów, z którymi zostaną zawarte umowy o współpracy.
 8. Informacje o kongresie dostępne są na stronie internetowej https://2019.kongresnowejmobilnosci.pl/ (zwanej dalej Stroną Internetową).
 9. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 10. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U.2017.776 tj. z dnia 2017.04.13) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.
 11. Wydarzenia Kongresu będą rejestrowane, a powstałe zdjęcia i filmy wykorzystywane do działań promocyjnych Kongresu.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone są przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W ramach usług świadczonych na Stronie Internetowej, Organizator udziela Użytkownikom nieodpłatnego dostępu do Strony Internetowej i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw w dostępie do usługi wywołanych problemami technicznymi lub informatycznymi.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z usług Strony internetowej.
 4. Na Stronie Internetowej świadczona jest nieodpłatna usługa formularza rejestracyjnego pozwalająca na zakup Biletu uprawniającego do udziału w Kongresie.
 5. Skorzystanie z usługi formularza rejestracyjnego wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

§ 3. Warunki techniczne rejestracji

 1. W celu prawidłowego korzystania przez wszystkich użytkowników Strony Internetowej (dalejUżytkownicy) z usług formularza rejestracyjnego i zakupu Biletów, niezbędne jest łącznie:
 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 1. W ramach Strony Internetowej i formularza rejestracyjnego zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 2. Organizator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 3. Organizator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia, Organizator zaleca Użytkownikom stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Warunki udziału w Kongresie

 1. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Kongresie, i posiadają bilet wstępu na Kongres (zwany dalej Biletem), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyżej wymienione osoby fizyczne biorące udział w Kongresie zwane są dalej jako Uczestnicy.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Kongresie, poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia dokumentu tożsamości lub dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody na udział nieletniego. Jeśli Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu niezwłocznie, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Kongresie do chwili przedstawienia stosownego dokumentu.
 3. Bilety dzielą się na Bilety Płatne i Bilety Bezpłatne.
 4. Bilety Bezpłatne dostępne są dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz mediów. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji.
 5. Bilety mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy Bilet upoważnia do wstępu na Kongres 1 (słownie: jednej) osoby i do wymiany na jeden identyfikator Uczestnika.
 6. Bilety Płatne dostępne są w sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez Organizatora na Stronie Internetowej. Cena Biletów Płatnych wynosi:
  • W okresie od 7.06 – 30.06 – 99 zł netto + 23% VAT
  • W okresie od 1.07 – 30.08 – 149 zł netto + 23% VAT
  • W okresie od 1.09 – 9.09 – 199 zł netto + 23% VAT
 7. W celu nabycia Biletów, Uczestnik zobowiązany jest dokonania osobistej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem: https://2019.kongresnowejmobilnosci.pl
 8. W ramach formularza potencjalny Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych (zwanych dalej Danymi Osobowymi):
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail i numer telefonu,
  3. Nazwa firmy/instytucji
  4. Ulica, miasto i kod pocztowy,
  5. stanowisko
 9. W wypadku wątpliwości dotyczących tożsamości potencjalnego Uczestnika bądź podanych przez niego danych (w tym danych osobowych), Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.
 10. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w wypadku podania fałszywych lub niepełnych informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania Biletu lub anulować wydany Bilet, zwracając uiszczoną kwotę.
 11. Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Kongresie i przekaże Bilet w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu (w przypadku Biletu Bezpłatnego) lub przekieruje Uczestnika na platformę pl umożliwiającą dokonanie płatności (w przypadku Biletu Płatnego).
 12. W wypadku odmowy rejestracji, Uczestnik powinien dokonać powtórnej rejestracji, wybierając prawidłowy rodzaj biletu.
 13. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 24 godzin od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Kongresie.
 14. W wypadku zakupu Biletu Płatnego, Organizator wystawi rachunek bądź fakturę VAT, zgodnie z życzeniem Uczestnika.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi na uzupełnionym przez Uczestnika formularzu.

§ 5. Zasady Szczególne Udziału w Kongresie

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Kongresu z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość mailową.
 2. Posiadacz Biletu otrzymuje w dniu Kongresu imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się po Obiekcie Kongresu. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie i każdorazowo jest zobowiązany do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora. Wstęp do Obiektu Kongresu mają wyłącznie Uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby przebywające w Obiekcie, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora na żądanie przedstawiciela Organizatora, mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, po weryfikacji tożsamości poprzez pokazanie dowodu osobistego, mogą otrzymać jego duplikat.
 3. Kongres odbywać się będzie w godzinach 9.00-22.00. Przebywanie w Obiekcie Kongresu, poza tym przedziałem czasowym dopuszczalne jest jedynie za zgodą Organizatora.
 4. Uczestnicy przebywający w Obiekcie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Wskazanie w niniejszym ustępie dokumenty dostępne będą do wglądu podczas trwania Kongresu.
 5. Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one zostać usunięte z Obiektu Kongresu.
 6. W Obiekcie zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 7. W Obiekcie zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
 8. W Obiekcie zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z Obiektu osoby naruszającej Regulamin, bez prawa do powrotu na teren Obiektu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Kongresie, w tym ceny uiszczonej za Bilety.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, poniesionych przez Organizatora w związku z wystąpieniem do Organizatora stron trzecich z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
 11. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Kongresu uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Kongresu – z napisem ORGANIZATOR.

§ 6. Brak możliwości odstąpienia od umowy nabycia Biletów Płatnych

Z uwagi na fakt oznaczenia w Regulaminie terminu przeprowadzenia Kongresu, Uczestnik, który nabył Bilet Płatny nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy jego nabycia, zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 z dnia 2017.03.30).

§ 7.  Warunki Partnerstwa Kongresu

 1. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Kongresu z Partnerami komercyjnymi Kongresu w trzech kategoriach: Partner Strategiczny, Partner Merytoryczny, Partner Kongresu. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem Kongresu.
 2. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Kongresu z Patronami Medialnymi Kongresu. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy organizatorem a Patronem Medialnym Kongresu.
 3. Wykaz świadczeń partnerskich dla Partnerów komercyjnych dostępny jest u Organizatora.
 4. Realizacja zabudowy stoisk Partnerów w Obiekcie, usługi dodatkowe związane z realizacją i obsługa stoisk Partnerów oraz organizacja wydarzeń promocyjnych czy poczęstunków w Obiekcie, zgodnie z § 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu, możliwe są jedynie przez Organizatora, który oferuje te usługi na zasadzie wyłączności.
 5. Informacja na temat zabudowy stoisk i usług dodatkowych dostępny jest u Organizatora Kongresu Nowej Mobilności.

§ 8.  Skargi i reklamacje

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Kongresu powinny być kierowane do Organizatora:
  1. na adres e-mail: biuro@pspa.com.pl
  2. na adres do korespondencji: ul. Oboźna 7/32, 00-332 Warszawa
 2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W wypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.
 3. W wypadku uzasadnionej reklamacji, Organizator zwróci na rzecz Uczestnika poniesione przez niego koszty związane z nabyciem Biletu Płatnego.
 4. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Uczestnika w korespondencji dotyczącej reklamacji rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Przy płatności kartą, zwrot dokonany może zostać jedynie na tą samą kartę.

§ 9.  Polityka Prywatności

 1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Kongresu. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacji i działań marketingowych Kongresu.
 2. Uczestnik może udzielić także innych zgód dotyczących przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się pod formularzem rejestracyjnym.
 3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w Kongresie.
 4. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Organizator pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 5. Poprzez pliki cookies (nazywane również „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017. poz. 1907 z dnia 2017.10.12) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 6. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
  1. dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
  2. usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury;
  3. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony internetowej
 7. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej(tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 1. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki ;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
  3. „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
  4. „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
  5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony internetowej;
 2. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Organizator informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony internetowej.
 4. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Organizatorem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.
 5. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych, należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 10. Zasady korzystania ze strony internetowej Kongresu

 1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Strony Internetowej innym            Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Strony Internetowej oraz świadczonych w ramach niej usług i zawierania umów drogą elektroniczną.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony Internetowej, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Organizator zmierzającego do poprawy funkcjonalności Strony Internetowej. Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony Internetowej, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 2. Organizator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Stronie Internetowej i formularzu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.
 3. Organizator w szczególności nie odpowiada za działania i zaniechania pl, który jest niezależnym od Organizatora podmiotem. Organizator jedynie dołoży staranności, by działania Dotpay.pl były optymalne i zapewniały jak najlepsze funkcjonowanie usług świadczonych przez Organizatora.

§ 11. Obowiązywanie regulaminu, odpowiedzialność Organizatora, możliwości zmiany programu Kongresu, rozwiązywanie sporów i inne postanowienia

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Kongresie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Kongresu w obiekcie.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów oraz w granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł w związku z uczestnictwem w Kongresie lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Kongresie wywołany siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. W wypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci opłaty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której zasady rozliczenia Organizatora i Uczestnika Kongresu będą uregulowane w odrębnej Umowie. W wypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuj prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z planowanym uczestnictwem w Kongresie poniesionych przez Uczestnika. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z Kongresem poniesionych przez uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.
 6. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Kongres, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
 7. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 10. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2019 r.
 11. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Kongresu. 

ENGLISH VERSION

English version will available soon. Stay tuned!